Voor jagtveld.nl

Disclaimer

Camping Jagtveld heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. Camping Jagtveld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

Camping Jagtveld (Kamer van Koophandel: 67677754), hierna te noemen Jagtveld, verleent u hierbij toegang tot jagtveld.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Jagtveld behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Jagtveld spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Jagtveld. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Jagtveld.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Jagtveld nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Jagtveld. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jagtveld, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.